Skyddet för visselblåsare i arbetslivet
� en konstitutionell och arbetsrättslig studie
   
 
Författare:Larsson Per
Titel:Skyddet för visselblåsare i arbetslivet � en konstitutionell och arbetsrättslig studie
Utgivningsår:2015
Omfång:374 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235984
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 590 SEK exkl. moms

 

Skyddet för visselblåsare i arbetslivet har under de senaste decennierna förstärkts både i Sverige och internationellt. I Sverige har det rättsliga skyddet traditionellt brukat delas upp i offentligrättsliga och privaträttsliga skyddsregler. En sådan uppdelning kan synas systematisk och följdriktig. I boken visas dock att skyddsreglerna inom de olika rättsområdena i betydande utsträckning påverkar varandra och att samspelet mellan den konstitutionella rätten och arbetsrätten är dynamisk och under förändring. Denna förändring påskyndas av utvecklingen på det europeiska planet där grundläggande fri- och rättigheter får ett allt större genomslag inom privaträtten och där skyddet för en arbetstagares yttrandefrihet ska garanteras av stater, oavsett om arbetstagaren är verksam i offentlig eller privat sektor.

Mot bakgrund av denna utveckling analyseras i boken ett antal frågor om skyddet för visselblåsare i arbetslivet, såsom: hur de olika skyddsreglerna förhåller sig till varandra, om det finns gemensamma mönster inom de olika rättsområdena, hur skyddsreglerna förhåller sig till rapporteringsskyldigheter samt huruvida dagens skyddsreglering är ändamålsenlig.

Per Larsson är verksam som forskare och lärare på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Boken är hans avhandling för erhållande av juris doktorsexamen.
 
  © 2017 Jure AB