Prop. 2014/15:148 Domstolsdatalag
   
 
Titel:Prop. 2014/15:148 Domstolsdatalag
Utgivningsår:2015
Omfång:129 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415148
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:148
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt , Processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en lag om behandling av personuppgifter i de allmänna domstolarnas, de allmänna förvaltningsdomstolarnas och hyres- och arrendenämndernas rättskipande och rättsvårdande verksamhet.

Syftet med lagen är att ge domstolarna och nämnderna möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. En utgångspunkt är att skapa en teknikneutral och flexibel lag som innehåller de bestämmelser som är av central betydelse för integritetsskyddet, däribland ändamålen med behandlingen och de begränsningar som ska gälla för behandlingen av vissa uppgifter.

Lagen ska gälla i stället för personuppgiftslagen (1998:204), men innehåller hänvisningar till de bestämmelser i personuppgiftslagen som ska vara tillämpliga i domstolarnas och nämndernas verksamhet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB