Prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
   
 
Titel:Prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Utgivningsår:2015
Omfång:447 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516029
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:29
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till de författningar som krävs för att införliva OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Standarden består av en modell för avtal mellan behöriga myndigheter om att tillämpa de gemensamma rapporteringsnormerna som bifogas avtalet.

I propositionen lämnas även förslag till de författningar som krävs för att genomföra rådets direktiv 2014/107/EU om ändring av direktivet 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning. Direktivet medför att OECD:s globala standard tas in i rådets direktiv 2011/16/EU. De skyldigheter som bl.a. följer av standarden är skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att identifiera finansiella konton som innehas av personer eller enheter med hemvist i annan eller andra stater eller jurisdiktioner, skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att lämna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats och skyldigheter för Skatteverket att överföra information till annan eller andra staters eller jurisdiktioners behöriga myndigheter.

Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB