Prop. 2015/16:73 Billigare utbyggnad av bredbandsnät
   
 
Titel:Prop. 2015/16:73 Billigare utbyggnad av bredbandsnät
Utgivningsår:2016
Omfång:182 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:73
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Direktivet syftar till att sänka kostnaderna för utbyggnad av nät för såväl fast som trådlöst bredband. Detta görs genom att befintlig fysisk infrastruktur används för utbyggnad, genom att bygg- och anläggningsprojekt samordnas och genom att byggnader utrustas med infrastruktur för att underlätta installation av bredband.

I propositionen föreslås att en ny lag införs, lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Vidare föreslås ändringar i väglagen, ledningsrättslagen, lagen om elektronisk kommunikation och plan- och bygglagen.

Enligt den nya lagen ska den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller viss infrastruktur vara skyldig att under vissa förutsättningar låta den som bygger ut bredbandsnät få tillträde till infrastrukturen. Vidare innebär lagen att ett offentligt organ som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt i vissa fall är skyldigt att samordna projektet med utbyggnad av bredbandsnät. Detsamma gäller den som annars utför ett sådant projekt om det helt eller delvis är finansierat av offentliga medel. Lagen innehåller även bestämmelser om tvistlösning och tillsyn. Vidare ska det finnas en informationstjänst genom vilken den som bygger ut bredbandsnät ska kunna få kännedom om befintlig fysisk infrastruktur och om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 utom ändringen i plan- och bygglagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB