Prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
   
 
Titel:Prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
Utgivningsår:2016
Omfång:88 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516121
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:121
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att regeringen vid bildandet av nya landsting och omfattande ändringar i landstingsindelningen, i likhet med vad som redan gäller vid ändringar i kommunindelningen, ska bestämma att ett särskilt organ, s.k. indelningsdelegerade, ska utöva beslutanderätten för det ny- eller ombildade landstinget under en övergångsperiod. I samband med detta görs vissa ändringar i regleringen om indelningsdelegerade, bl.a. införs bestämmelser om delegering och om indelningsdelegerades arbetsordning.

Vidare föreslås att det införs en möjlighet för kommuner och landsting att lämna bidrag i samband med ändringar i landstingsindelningen. Om ett landsting läggs samman med ett eller flera landsting ska det nya landstinget få lämna bidrag till kommunerna i landstinget, om det behövs för att motverka att bildandet av landstinget leder till höjd kommunalskatt. Även kommunerna i det nya landstinget ska få lämna bidrag till varandra, om det behövs för att jämna ut ekonomiska effekter som uppkommit på grund av att uppgifter förts över från landstinget till kommunerna eller omvänt. Bidrag ska enbart kunna lämnas under en övergångsperiod om högst fem år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB