Prop. 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor
� ledamöternas tillsättning och ansvar
   
 
Titel:Prop. 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor � ledamöternas tillsättning och ansvar
Utgivningsår:2016
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516131
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:131
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att högskolelagen (1992:1434) ska ändras så att lärare och studenter i stället för att vara representerade i styrelsen för ett statligt universitet eller en högskola, ska få rätt att utse ledamöter i styrelsen. Den föreslagna ändringen syftar till att tydliggöra styrelsens helhetsansvar och ledamöternas ansvar att i sitt styrelsearbete stå obundna av partsintresse och uteslutande företräda högskolan.

Regeringen redovisar vidare sina bedömningar när det gäller hur förslag om ordförande och övriga ledamöter som regeringen utser i styrelser för statliga universitet och högskolor ska tas fram. Syftet är att skapa förutsättningar för att styrelserna vid universitet och högskolor får en ändamålsenlig kompetens så att svensk högre utbildning och forskning även i fortsättningen kan hålla en internationellt sett hög kvalitet.

Enligt regeringens bedömning bör förslag till ordförande och sådana ledamöter som utses av regeringen lämnas av två nomineringspersoner. En av dessa bör företräda ett övergripande statligt intresse och utses av regeringen. Den andra bör ha god kännedom om den aktuella högskolans verksamhet och utses av regeringen efter förslag från högskolan. De förslag som nomineringspersonerna lämnar bör även i fortsättningen lämnas efter samråd inom och utom högskolan. Regeringen gör vidare bedömningen att nomineringspersonerna i sitt förslag ska beakta en jämn könsfördelning.

Ändringen i högskolelagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.
 
  © 2017 Jure AB