Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering
   
 
Titel:Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering
Utgivningsår:2016
Omfång:202 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244340
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:6
Ämnesord:Arbetsrätt , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 207 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria görs kompletterande överväganden och lämnas delvis avvikande förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), tillämpningsdirektivet, i förhållande till de förslag som tidigare lämnats av Utredningen om nya utstationeringsregler. Förslagen i promemorian rör rätt till kollektivavtalsvillkor, entreprenörsansvar och behörighet för svensk domstol. Förslagen till genomförande av tillämpningsdirektivet i övriga delar berörs inte i promemorian.
 
  © 2017 Jure AB