Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna
   
 
Titel:Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna
Utgivningsår:2016
Omfång:174 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244371
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:8
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 207 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Social- och Finansdepartementet inom ramen för regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Arbetsgruppen har haft i uppdrag att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

I promemorian föreslås att

-arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen,
-det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor. Fribeloppet gäller alla arbetsgivare och är ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare,
-personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar,
-arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 procentenheter. Arbetsgivarkollektivet kompenseras därigenom för de ökade kostnader som den rörliga sjukförsäkringsavgiften medför så att reformen i princip blir kostnadsneutral,
-den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivares skattekonto.
 
  © 2017 Jure AB