Prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
   
 
Titel:Prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
Utgivningsår:2016
Omfång:212 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516193
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:193
Ämnesord:Miljörätt , Arbetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Rapporten ska beskriva bland annat företagets policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet. Företagets revisor ska kontrollera om en hållbarhetsrapport har upprättats. Även vissa koncerner ska hållbarhetsrapportera.

Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, med avseende på exempelvis ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund.

Rapporteringskraven, som bygger på ett EU-direktiv, ska göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. Regeringens förslag har till syfte att stödja och utveckla företagens arbete med frågorna.

De lagändringar som behövs föreslås träda i kraft den 1 december 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.
 
  © 2017 Jure AB