Prop. 2016/17:48 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
   
 
Titel:Prop. 2016/17:48 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Utgivningsår:2016
Omfång:100 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617048
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:48
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Efter att propositionen En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (prop. 2015/16:29) beslutades har diskussionerna inom OECD fortsatt när det gäller tolkning och tillämpning av den globala standarden. Diskussioner har även ägt rum mellan företag och myndigheter i Sverige samt mellan myndigheter i Sverige och myndigheter i andra länder. Därigenom har det framkommit vissa områden där det finns behov av justeringar i den svenska lagstiftningen. Denna proposition innehåller förslag till de ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen avseende den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Ändringar föreslås i skatteförfarandelagen, lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och lagen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.
 
  © 2017 Jure AB