Prop. 2016/17:91 Tullbrottsdatalag
   
 
Titel:Prop. 2016/17:91 Tullbrottsdatalag
Utgivningsår:2017
Omfång:259 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:91
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det införs en ny lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, tullbrottsdatalagen.

Syftet med den nya lagen är att ge Tullverket möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i sin verksamhet och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. En utgångspunkt är att skapa en teknikneutral och flexibel reglering där de yttre ramarna för behandlingen av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet som är särskilt skyddsvärda från integritetssynpunkt slås fast i lagen, däribland ändamålen för behandlingen och de begränsningar som ska gälla för behandling av vissa uppgifter. Den nya lagen syftar särskilt till att underlätta samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter. Lagen har utformats i nära anslutning till polisdatalagen, kustbevakningsdatalagen och åklagardatalagen.

Lagen reglerar nästan all behandling i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Den ska ersätta lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen, lagen om internationellt polisiärt samarbete och lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Den nya lagen och de övriga ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB