Prop. 2017/18:132 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner
   
 
Titel:Prop. 2017/18:132 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner
Utgivningsår:2018
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718132
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:132
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Arbetet med att ta fram grundkartor, detaljplaner och planbestämmelser har blivit alltmer digitaliserat. Samtidigt saknas enhetliga standarder för detta arbete, vilket bl.a. leder till att möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheter och att göra sammanställningar av gällande detaljplaner är bristfälliga. Det är därför angeläget att sådana standarder tas fram.

För att skapa förutsättningar för det föreslås en ändring i plan- och bygglagen som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar. Därutöver föreslås ett par redaktionella ändringar i samma lag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB