Prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
   
 
Titel:Prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
Utgivningsår:2018
Omfång:250 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718121
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:121
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en modernisering av regelverket om adoption. Syftet är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet.

Vid adoption av ett barn ska barnets bästa vara viktigast. Barnets rätt till information och barnets rätt att komma till tals i adoptionsprocessen lyfts fram och tydliggörs. Det införs en rätt för barn som är adopterade att av sina föräldrar få veta det.

Adoptionsreglerna ska vara flexibla och möjliggöra en prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I propositionen föreslås därför att vissa generella begränsningar av möjligheten att adoptera tas bort. Bland annat föreslås att sambor ska kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par. Ingen övre åldersgräns föreslås. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska sökandens ålder endast vara en av flera omständigheter att beakta.

För att förbättra underlaget i adoptionsärenden föreslår regeringen tydligare bestämmelser om domstolens handläggning och en effektivare
ordning för att genomföra adoptionsutredningar.

Regeringen föreslår även utökade möjligheter till automatiskt erkännande av utländska adoptionsbeslut. Även i övrigt föreslås modernare regler om adoption i internationella situationer.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.
 
  © 2017 Jure AB