Prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
� för ett Sverige som håller ihop
   
 
Titel:Prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder � för ett Sverige som håller ihop
Utgivningsår:2018
Omfång:104 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718179
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:179
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I propositionen föreslås det övergripande målet för den sammanhållna landsbygdspolitiken vara en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Vidare presenteras tre delmål som integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling och som ligger i linje med Agenda 2030. En sammanhållen landsbygdspolitik är till sin karaktär sektorsövergripande och täcker in många samhällssektorer och berör därmed många olika sakområden.

Med denna proposition lägger regeringen fast den långsiktiga inriktningen för landsbygdspolitiken. Inriktningen och målen ska ses som en plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska utformas.

Det första delmålet bör vara följande:

Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.

Det andra delmålet bör vara följande:

Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.

Det tredje delmålet bör vara följande:

Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
 
  © 2017 Jure AB