Prop. 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
   
 
Titel:Prop. 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Utgivningsår:2018
Omfång:161 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718205
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:205
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion. Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet.

I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att:

- vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem
- leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna
- den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den följs, och ska kunna besluta om vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som inte följer lagens bestämmelser.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB