Prop. 2017/18:296 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
   
 
Titel:Prop. 2017/18:296 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
Utgivningsår:2018
Omfång:161 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718296
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:296
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås anpassningar av gällande CFC-regler i inkomstskattelagen för att dessa ska leva upp till de krav som följer av rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (direktivet mot skatteundandraganden).

Anpassning till gällande CFC- regler föreslås också vad gäller säkerhetsreserv i bestämmelserna om beskattningsinträde och i bestämmelserna om skadeförsäkringsföretag. Det föreslås även att vissa ändringar genomförs för att direktivets regler om undanröjande av dubbelbeskattning av delägare i CFC-bolag ska uppfyllas. Direktivets regler gäller skattskyldiga som omfattas av bolagsbeskattning, medan gällande svenska CFC-regler tillämpas på såväl fysiska som juridiska personer. De förslag som lämnas i propositionen innebär ändringar för delägare i båda kategorierna.
 
  © 2017 Jure AB