Prop. 2017/18:19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
Utgivningsår:2018
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718019
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras så att anmälningsskyldigheten överensstämmer med motsvarande anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen (2001:453). Det föreslås ingen förändring av myndighetens uppgiftsskyldighet.

I propositionen föreslås det vidare att Barnombudsmannen ges möjlighet att till Inspektionen för vård och omsorg lämna uppgifter som kan vara av betydelse för dess tillsyn.

Enligt nuvarande lagstiftning är det inte möjligt att lämna uppgifter till en tillsynsmyndighet. Mot bakgrund av ovan nämnda ändring förslås därför att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) införs en sekretessbrytande bestämmelse för Barnombudsmannen avseende Inspektionen för vård och omsorg.

Lagändringarna är en del i regeringens arbete med att stärka barnets rättigheter, i synnerhet barn och unga som samhället tagit på sig ett särskilt ansvar att skydda.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB