Prop. 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål
   
 
Titel:Prop. 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål
Utgivningsår:2018
Omfång:337 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718298
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:298
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

I propositionen föreslås ändringar i

- lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,
- lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,
- offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
- lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö
- betyder för människors hälsa, och
- lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Anpassningarna i dessa lagar syftar till att möjliggöra en fortsatt behandling av personuppgifter för forskningsändamål som är ändamålsenlig samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas, oavsett om behandlingen utförs av offentliga eller privata forskningsutförare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB