Prop. 2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
   
 
Titel:Prop. 2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
Utgivningsår:2019
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819045
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:45
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Den nu gällande skattereduktionen för fackföreningsavgift infördes den
1 juli 2018 och innebär en skattereduktion med 25 procent av den
sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

I denna proposition föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. I kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2019 ska uppgift endast lämnas om medlemsavgifter som betalats före den 1 april 2019. Förslaget lämnas i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 12 december 2018 (bet. 2018/19:FiU1 reservation 5 under punkt 2 s. 137–140, rskr. 2018/19:62).
 
  © 2017 Jure AB