Regeringens skrivelse 2018/19:117 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:117 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
Utgivningsår:2019
Omfång:117 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819117
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2018/19:117
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna (RiR 2019:2).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen inte har ett tillräckligt utvecklat helhetsperspektiv på styrningen av länsstyrelserna och att regeringens styrning av länsstyrelserna kan bli mer ändamålsenlig. För att styrningen av länsstyrelserna ska vara ändamålsenlig är det Riksrevisionens bedömning att respektive styrsignal behöver sättas in i ett större sammanhang av vad regeringen vill använda länsstyrelserna till och att det bör analyseras hur respektive styrsignal påverkar länsstyrelsernas möjlighet att bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Vidare menar Riksrevisionen att såväl styrningen av länsstyrelserna som finansieringen av deras verksamhet är
svår att överblicka.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att
den utgör ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att
vidareutveckla regeringens styrning av länsstyrelserna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB