Prop. 2018/19:161 Skatteregler för tjänstepensionsföretag
   
 
Titel:Prop. 2018/19:161 Skatteregler för tjänstepensionsföretag
Utgivningsår:2019
Omfång:70 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:161
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade i augusti 2019 propositionen En ny reglering för
tjänstepensionsföretag (prop. 2018/19:158). I propositionen föreslås i
huvudsak att Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet) delvis ska genomföras i svensk rätt genom en ny lag om tjänstepensionsföretag.

I denna proposition föreslås att tjänstepensionsföretag samt svenska europabolag och europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet ska tillämpa de särskilda bestämmelserna för livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen (1999:1229). I propositionen föreslås även att tjänstepensionsföretag skatterättsligt likställs med försäkringsföretag, att ömsesidiga tjänstepensionsbolag likställs med ömsesidiga försäkringsföretag och att tjänstepensionsföreningar – i likhet med vad som gäller för försäkringsföreningar – likställs med ekonomiska föreningar.

En försäkring meddelad av ett tjänstepensionsföretag föreslås vidare inkomstskatterättsligt kunna klassificeras som en pensionsförsäkring.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019.
 
  © 2017 Jure AB