Prop. 2019/20:20 Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:20 Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
Utgivningsår:2019
Omfång:157 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920020
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:22
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen för att anståndsreglerna i samband med utflyttningsbeskattning ska leva upp till de krav som följer av artikel 5 i rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (direktivet mot skatteundandraganden).

Förslagen utvidgar möjligheten till anstånd vid utflyttningsbeskattning
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, både för juridiska och fysiska personer. Det föreslås att det högsta tillåtna anståndsbeloppet ska minskas med en femtedel varje år nytt anstånd beviljas. Det föreslås även att kostnadsränta ska tas ut när anstånd beviljas samt att anstånd får förenas med krav på säkerhet. Vidare föreslås att anstånd ska kunna beviljas i samband med avdrag och fiktiv avräkning av utländsk skatt.

Det föreslås också vissa ändringar i inkomstskattelagens regler om omedelbar återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning. Förslaget föranleds av praxis från EU-domstolen.

Propositionen innehåller slutligen ett förslag om ändring i lagen
om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

De nya bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari
2020.
 
  © 2017 Jure AB