Prop. 2019/20:33 Anstånd med kupongskatt i vissa fall
   
 
Titel:Prop. 2019/20:33 Anstånd med kupongskatt i vissa fall
Utgivningsår:2019
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920033
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:33
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag om ett nytt system för anstånd med betalning av kupongskatt vid utdelning till utländska juridiska personer som uppvisar underskott för det aktuella beskattningsåret.

Förslaget föranleds av EU-domstolens dom i mål C-575/17, Sofina SA m.fl.

Anstånd föreslås kunna beviljas efter ansökan till Skatteverket. Möjligheten föreslås stå öppen för utländska juridiska personer hemmahörande

- inom EU,

- i en stat inom EES som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar, eller
- en stat som har ingått ett skatteavtal med Sverige som innehåller
artiklar om informationsutbyte och bistånd med indrivning av
skattefordringar.

Den skattskyldige ska kunna styrka att kupongskatt har innehållits eller
betalats för en viss utdelning och att det finns ett anståndsutrymme. Vid beräkningen av om det finns ett anståndsutrymme ska den utländska juridiska personens resultat, utdelningar som den skattskyldige tagit emot under det aktuella beskattningsåret och tidigare beviljade anstånd beaktas. Den utländska juridiska personens resultat ska beräknas enligt svenska regler.

Anståndet föreslås gälla fram till och med fyra månader efter utgången
av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår vars
anståndsutrymme ligger till grund för anstånd.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB