Prop. 2019/20:43 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien
   
 
Titel:Prop. 2019/20:43 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien
Utgivningsår:2019
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:43
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt antar en lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.

Ändringsprotokollet innebär främst ändrade bestämmelser om uttag av
källskatt på betalningar avseende utdelning, ränta och royalty. De
begränsande nivåerna för uttag av sådan skatt sänks eller i vissa fall införs. Genom en bestämmelse om s.k. mest gynnad nation tillförsäkras Sverige långsiktigt konkurrenskraftiga villkor på detta område i förhållande till viktiga konkurrentländer.

Till följd av det projekt som OECD med stöd av G20-länderna har
genomfört för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster införs även nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. Främst innebär detta att bestämmelser införs som ger möjlighet för en avtalsslutande stat att neka avtalsförmåner i syfte att motverka avtalsmissbruk.

I övrigt införs särskilda bestämmelser om beskattning av delägarbeskattade subjekt. Bestämmelserna om dubbelt hemvist för bolag ändras och avtalets artikel om informationsutbyte uppdateras.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.

Ändringarna i skatteavtalet föreslås införlivas i svensk rätt genom
antagandet av en ny lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.

Den nuvarande förordningen om tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien med tillhörande tillämpningsförordning om kupongskatt föreslås upphävas.
 
  © 2017 Jure AB