Prop. 2019/20:57 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna
   
 
Titel:Prop. 2019/20:57 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna
Utgivningsår:2019
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till ytterligare ändringar av Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler.

Syftet med förslagen är att öka kostnadseffektiviteten, avkastningsmöjligheterna och långsiktigheten inom allokeringsmandatet illikvida tillgångar och att ge Första–Fjärde AP-fonderna liknande förutsättningar som andra jämförbara institutionella investerare.

Sedan den 1 januari 2019 har Första–Fjärde AP-fonderna fått ändrade placeringsregler som innebär att AP-fondernas möjligheter att placera utanför börsen har ökat samt att det införts ett krav på hållbarhet i förvaltningen. I propositionen föreslås vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna.

Det föreslås i huvudsak följande:

Det ska tydliggöras att Första–Fjärde AP-fonderna får göra saminvesteringar i onoterade företag genom onoterade riskkapitalföretag och att AP-fonderna inte får ta på sig det operativa företagsledningsansvaret i dessa.

Röstandelsbegränsningen höjs från nuvarande 30 procent till 35 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andra andelar i riskkapitalföretaget.

Första–Fjärde AP-fonderna ska få göra sidoinvesteringar i ett onoterat företag tillsammans med en fond som de investerat i och som också investerat i företaget.

Första–Fjärde AP-fonderna ska få behålla ett innehav av aktier eller andra andelar som överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andra andelar i företaget vid notering av fastighetsbolag eller riskkapitalföretag.

Första–Fjärde AP-fonderna ska få göra investeringar i obligationer och andra fordringsrätter som inte är utgivna för allmän omsättning indirekt genom placeringar i fonder eller riskkapitalföretag och få ge lån till fastighetsbolag och onoterade riskkapitalföretag som de innehar aktier eller andra andelar i.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 maj 2020. Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom propositionen.
 
  © 2017 Jure AB