Prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin
   
 
Titel:Prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin
Utgivningsår:2019
Omfång:104 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Vapenlagstiftningen ska bland annat förhindra att människor kommer till skada på grund av missbruk av vapen. Under senare år har skjutvapenvåldet i kriminella miljöer utvecklats på ett oroväckande sätt. Ett verktyg i arbetet med att stoppa den negativa utvecklingen är att begränsa tillgången till vapenmagasin i de sammanhang där illegala vapen hanteras.

I propositionen föreslår regeringen därför en generell reglering av löstagbara vapenmagasin. Regleringen innebär att den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning utan särskilt tillstånd ska få inneha löstagbara magasin till vapnet om magasinen är avsedda för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehavet av vapnet. I övriga fall ska särskilt tillstånd att inneha löstagbara magasin få meddelas under samma förutsättningar som enligt nuvarande lagstiftning gäller för ammunitionstillstånd. Innehav av löstagbara magasin i strid mot vapenlagens reglering ska vara straffsanktionerat. De flesta av vapenlagens övriga bestämmelser om ammunition utvidgas till att omfatta löstagbara magasin.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB