Regeringens skrivelse 2019/20:147 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:147 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer
Utgivningsår:2020
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920147
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:147
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Fri entré till statliga museer (RiR 2019:39).

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att tydliggöra syfte och mål med fri entré, utveckla en uppföljning av fri entré som tillgodoser både regeringens och museernas informationsbehov och att säkerställa att fri entré inte får en negativ påverkan på museernas förutsättningar att utföra sina huvudsakliga uppdrag.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att berörda museer genomfört reformen på ett ändamålsenligt sätt utifrån de förutsättningar som regeringen ställt upp, instämmer delvis i att styrningen behöver förtydligas och att reformen förändrat förutsättningarna för museerna att finansiera sin verksamhet och instämmer i huvudsak i att uppföljningen behöver utvecklas. Regeringen delar inte Riksrevisionens bedömning att fri entré-reformen påverkat museernas förutsättningar att utföra sina
huvudsakliga uppdrag.

Regeringen redovisar i skrivelsen hur syfte och mål med fri entré ska tydliggöras ytterligare och redogör också för åtgärder i syfte att utforma uppföljningen av museernas verksamheter. Regeringen har i
budgetpropositionen för 2020 tillskjutit ytterligare medel för fri entré.

Regeringen anser i och med denna skrivelse att rapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB