Prop. 2019/20:175 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion
   
 
Titel:Prop. 2019/20:175 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion
Utgivningsår:2020
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920175
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:175
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att en regional skattereduktion ska införas.

Förslaget innebär att fysiska personer som den 1 november året före
beskattningsåret är folkbokförda i vissa uppräknade kommuner, främst i
Norrland och nordvästra Svealand, har rätt till en skattereduktion med
1 675 kronor per år att räkna av mot kommunal inkomstskatt. Den som
saknar folkbokföring i Sverige, men som är obegränsat skattskyldig här
och betalar kommunal inkomstskatt i en kommun som omfattas av
förslaget, kan också ta del av skattesänkningen.

Fysiska personer som har företag vars resultat de själva beskattas för,
t.ex. enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, har också rätt till skattereduktion under förutsättning att reduktionen uppfyller villkoren för att utgöra ett stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverk om sådant stöd. För dessa personer införs genom förslaget en skyldighet att i inkomstdeklarationen ange om andra stöd av mindre betydelse har tagits emot under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Skyldigheten gäller dock endast om det stöd som har tagits emot överstiger 150 000 kronor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020, men
tillämpas från och med det beskattningsår som infaller efter den
31 december 2019.
 
  © 2017 Jure AB