Prop. 2019/20:169 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket
   
 
Titel:Prop. 2019/20:169 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket
Utgivningsår:2020
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920169
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:169
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att Tullverkets rätt att inleda förundersökning enligt lagen om straff för smuggling (smugglingslagen) ska utvidgas till att omfatta även brott som består i innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor.

Rätten att inleda förundersökning ska gälla om det finns anledning att anta att något av dessa brott har begåtts och misstanken uppkommit i samband med att Tullverket utreder ett brott som omfattas av smugglingslagen eller när en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen ingriper mot ett brott som omfattas av smugglingslagen. Bestämmelserna i smugglingslagen om rätt för tullåklagare att föra talan ska även gälla för de nya brotten.

Samtidigt föreslås en motsvarande utvidgning av Tullverkets
förundersökningsrätt enligt lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. I den lagen införs också en rätt för tullåklagare att föra talan angående de nya brotten.

I propositionen föreslås också att befogenheten i smugglingslagen för
åklagare att ta hjälp av Tullverket ska utvidgas. Befogenheten ska även gälla vid en förundersökning angående brott som avser innehav av en vara som inte får innehas utan tillstånd och som omfattas av ett särskilt
föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel eller utförsel, om varan har påträffats i samband med att Tullverket utreder ett brott som omfattas av smugglingslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.
 
  © 2017 Jure AB