Prop. 2020/21:81 Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
   
 
Titel:Prop. 2020/21:81 Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
Utgivningsår:2021
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:81
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt , EU-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att nya kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden ska föras in i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

För att möjliggöra användningen av europeiska elektroniska legitimationer i svenska offentliga nättjänster ska offentliga organ under vissa förutsättningar ansluta sina nättjänster till den nod för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering som Myndigheten för digital förvaltning tillhandahåller. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om anslutningen till noden. Regeringen ska vidare få meddela föreskrifter om undantag från anslutningsskyldigheten i fråga om verksamhet som avser totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vad som krävs för att system för elektronisk identifiering ska anmälas för gränsöverskridande elektronisk identifiering inom EU.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2021.
 
  © 2017 Jure AB