Prop. 2020/21:111 Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar
   
 
Titel:Prop. 2020/21:111 Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar
Utgivningsår:2021
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021111
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:111
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Skillnader i olika länders nationella lagstiftning vad gäller den skattemässiga behandlingen av företag till följd av olika skatterättslig
klassificering gör det möjligt för skattskyldiga att använda gränsöverskridande skatteplaneringsstrategier för att undkomma skatt. Inom ramen för OECD:s BEPS-arbete (Base Erosion and Profit Shifting) har rekommendationer tagits fram för att neutralisera effekterna av denna olikbehandling.

Den 12 juli 2016 antog rådet direktiv (EU) 2016/1164 om fastställande
av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre
marknadens funktion (direktivet mot skatteundandraganden). Direktivet
innebär att EU:s medlemsstater samordnar genomförandet av vissa av
OECD:s åtgärdspunkter mot BEPS, däribland åtgärd 2 om hybrida
missmatchningar. Den 29 maj 2017 antog rådet direktiv (EU) 2017/952
om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (ändringsdirektivet).

I denna proposition föreslås att det införs regler avseende den
skattemässiga behandlingen av vissa transparenta företag för att motverka skatteplanering genom s.k. omvända hybrida missmatchningar. Det föreslås att skattskyldigheten utökas för begränsat skattskyldiga till att i vissa fall omfatta inkomst från ett svenskt handelsbolag, om det föreligger intressegemenskap.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021
 
  © 2017 Jure AB