Prop. 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer
   
 
Titel:Prop. 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer
Utgivningsår:2021
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021163
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:163
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer.

Regeringen föreslår att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en bestämmelse om att det till socialnämndens uppgifter hör att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Regeringen föreslår vidare att det i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska införas bestämmelser om att barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas inom hälso- och sjukvården om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp. Slutligen föreslår regeringen att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till Polismyndigheten som rör en enskild eller en närstående till den enskilde i syfte att förebygga att det mot den närstående begås ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.
 
  © 2017 Jure AB