Regeringens skrivelse 2020/21:215 Skrivelse Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2020/21:215 Skrivelse Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem
Utgivningsår:2021
Omfång:49 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021215
Serie:Regeringens skrivelser
Ämnesord:Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksdagen har den 7 april 2021 tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om vård av unga vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem (bet. 2020/21:SoU33, rskr. 2020/21:236). Enligt tillkännagivandet ska regeringen återkomma till riksdagen senast den 1 augusti 2021 med en skrivelse som innehåller en bedömning av de insatser som krävs för att vården inom SiS ska vara säker såväl för de placerade unga som för personalen och för att en placering ska ge den unge den vård och behandling som krävs. I tillkännagivandet anges vidare att regeringen i skrivelsen bör ange på vilket sätt åtgärderna ska genomföras.

I skrivelsen redogör regeringen för genomförda, pågående och beslutade insatser vad avser de frågor som tas upp i utskottsbetänkandet där tillkännagivandet behandlas (bet. 2020/21:SoU33). Regeringens huvudsakliga bedömning är att de åtgärder som har vidtagits och de åtgärder som initierats på senare tid kommer att få positiva effekter för vården av ungdomar på SiS särskilda ungdomshem framöver.

Regeringen är dock medveten om att en del brister i SiS ungdomsvård kvarstår och regeringen avser att fortsätta verka för att vården ska bli så ändamålsenlig och rättssäker som möjligt. Om ytterligare uppdrag behövs, kan sådana komma att ges till myndigheten framöver.

Genom denna skrivelse anser regeringen att tillkännagivandet är slutbehandlat.
 
  © 2017 Jure AB