Regeringens skrivelse 2020/21:218 Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2020/21:218 Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter
Utgivningsår:2021
Omfång:94 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021218
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2020/21:218
Ämnesord:Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Administrationen i statliga myndigheter – en verksamhet i förändring (RiR 2021:3).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att de åtgärder som
regeringen har vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa en bra balans mellan administration och kärnverksamhet. I rapporten lämnar Riksrevisionen rekommendationer om digitaliseringen av myndigheternas administration, om att utvärdera servicecenterreformen och om att undersöka om regeringen kan stödja myndigheterna ytterligare i arbetet med att effektivisera eller på annat sätt minska sin administration. Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att den utgör ett viktigt bidrag i det kontinuerliga arbetet för ett effektivt resursutnyttjande inom staten. Regeringen har nyligen vidtagit flera åtgärder som förväntas underlätta digitaliseringen av myndigheternas administrativa verksamheter. Regeringen har även för avsikt att följa upp och utvärdera hur införandet av Statens servicecenter har påverkat effektiviteten i den statliga administrationen och hur förutsättningarna för myndigheter att effektivisera sin verksamhet har påverkats. Regeringen utesluter inte heller att myndigheterna kan behöva stöd i arbetet med att säkerställa en ändamålsenlig organisation avseende administration och kärnverksamhet och kommer att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för samverkan, styrning och uppföljning.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB