SOU 2021:88 Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.
   
 
Titel:SOU 2021:88 Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.
Utgivningsår:2021
Omfång:370 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152502525
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:88
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Arbetsrätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Utred­ningen om arbets­krafts­invand­ring lämnade den 2 februari 2021 del­betän­kandet Ett för­bättrat system för arbets­krafts­invand­ring (SOU 2021:5) där den över­gripande mål­sätt­ningen var att för­bättra den nuvarande regle­ringen för arbets­kraft­invand­ring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invand­ring värnas. Av utred­ningens direktiv framgår också att det är viktigt att det råder goda anställ­nings­villkor och att systemet för arbets­krafts­invand­ring inte miss­brukas av vissa arbets­givare.


I detta slut­betän­kande har utred­ningen i huvud­sak haft i upp­drag att:

- kartlägga hur och i vilken utsträckning regelverket för arbets­krafts­invand­ring används för organiserat missbruk

- kartlägga i vilken utsträck­ning deltids­arbetande arbets­krafts­invand­rare, särskilt i arbets­krafts­inten­siva branscher, är utsatta för exploa­tering

- kartlägga före­komsten av handel med uppe­hålls­tillstånd för arbete

- lämna förslag om skärpta straff för arbets­givare som utnyttjar systemet för arbets­krafts­invand­ring och om rätt till skade­stånd för de arbets­tagare som utnyttjas

- överväga att införa ett nytt brott och alter­na­tiva åtgärder som kan motverka utnytt­jande av arbets­tagare, belysa i vilken utsträck­ning lagen om närings­förbud (2014:836) kan användas i detta avseende samt över­väga en möjlig­het för arbets­krafts­invand­rare att stanna kvar i landet under uppe­hålls­till­ståndets giltig­hetstid

- ta ställning till hur marknads­föringen av Sverige som ett land för hög­kvalifi­cerad arbets­kraft­invand­ring och före­tagande kan för­bättras

- ta ställning till om det finns ett behov av ytter­ligare myndig­hets­sam­verkan vid arbets­kraft­invand­ring.

- överväga om det nuvarande kravet på fyra månaders anställ­ning vid s.k. spårbyte bör förkortas
vid behov lämna författ­ningsförs­lag eller föreslå andra åtgärder.
 
  © 2017 Jure AB