Prop. 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar
   
 
Titel:Prop. 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar
Utgivningsår:2021
Omfång:986 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122061
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:61
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 707 SEK exkl. moms

 I propositionen lämnas förslag till ändringar eftersom det nuvarande punktskattedirektivet ersätts av ett nytt.

Förslagen innebär att flyttningar av vissa varor, vilka har beskattats i ett EU-land och därefter flyttas till ett annat EU-land, ska hanteras i det datoriserade systemet Excise Movement Control System (EMCS). Vidare föreslås bland annat vissa ändringar av hanteringen av flyttningar genom distansförsäljning och vissa ändringar för bättre samordning med tullförfarandet vid import och export. I samband med ändringarna föreslås av redaktionella skäl att det införs nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt och att lagen om skatt på energi delvis omarbetas redaktionellt. Det görs vidare vissa ändringar och följdändringar i andra lagar. Ändringarna i denna del föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Vidare föreslås vissa ändringar i mervärdesskattelagen och i ett flertal punktskattelagar vad gäller återbetalning av skatt m.m. vid gemensamma försvarsinsatser inom unionen med anledning av ett EU-direktiv. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Slutligen föreslås i lagrådsremissen vissa andra mindre ändringar i bland annat skatteförfarandelagen och vissa punktskattelagar.

Förslagen bedöms sammantaget inte få någon offentligfinansiell effekt.
 
  © 2017 Jure AB