Prop. 2021/22:119 Modernare regler för användningen av tvångsmedel
   
 
Titel:Prop. 2021/22:119 Modernare regler för användningen av tvångsmedel
Utgivningsår:2022
Omfång:311 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:119
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Användningen av tvångsmedel, som beslag och husrannsakan, är ofta en förutsättning för en effektiv brottsutredning. Teknikutvecklingen har bidragit till att brottsligheten har förändrats och i vissa avseenden blivit svårare att utreda och lagföra. Regleringen av tvångsmedelsanvändningen behöver därför moderniseras. Dessutom behöver rättssäkerheten i vissa fall stärkas, bland annat genom en reglering av de förfaranden som i dag är oreglerade och genom en ökad rätt till domstolsprövning.

Regeringen föreslår därför ett antal lagändringar som bland annat handlar om

- ett nytt tvångsmedel, genomsökning på distans, som kan säkra tillgång till elektroniska handlingar, till exempel i externa servrar eller i molntjänster,

- ett avskaffat förbud mot att beslagta meddelanden mellan den misstänkte och en närstående,

- en möjlighet att i vissa fall dröja med en underrättelse om att ett tvångsmedel har använts,

- en skyldighet för en enskild att i vissa fall medverka till biometrisk autentisering, till exempel med hjälp av sitt fingeravtryck, för att öppna en mobiltelefon eller liknande,

- en möjlighet att förelägga enskilda att tillhandahålla handlingar på ett tidigare stadium i förundersökningen, och

- en reglering av möjligheterna att kopiera handlingar och en rätt till domstolsprövning när en kopia förvaras hos en myndighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.
 
  © 2017 Jure AB