Prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet
   
 
Titel:Prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet
Anmärkning:2 Delar
Utgivningsår:2022
Omfång:1106 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:83
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 789 SEK exkl. moms

 

Den EU-rättsliga regleringen om järnväg har utökats och blivit mer detaljerad sedan första järnvägspaketet införlivades i svensk rätt 2004.

Vid genomförandet av direktiven i fjärde järnvägspaketet föreslås därför att nuvarande järnvägslag ersätts av fyra nya lagar: järnvägsmarknadslagen, järnvägstekniklagen, järnvägssäkerhetslagen och lagen om nationella järnvägssystem. I sak innehåller de nya lagarna endast begränsade ändringar och nyheter. Den föreslagna regleringen överensstämmer dock bättre med direktivens uppdelning och struktur och bedöms därmed bli mer överskådlig och lättare att tillämpa tillsammans med det stora antalet direkt tillämpliga EU-rättsakter.

Bland nyheterna i de nya lagarna kan följande nämnas:
– Kraven för att säkerställa infrastrukturförvaltares oberoende utökas både generellt och i s.k. vertikalt integrerade företag, dvs. organisations– och bolagsstrukturer som innefattar både förvaltning av infrastruktur och utövande av trafik.
– Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) ges en utökad roll genom att järnvägsbyrån ska pröva och utfärda fordonsgodkännanden och
gemensamma säkerhetsintyg.
– Kraven på EG-kontroll utökas genom att det vid sidan av nuvarande
anmälda organs kontroll av överensstämmelse med EU-harmoniserade
regler införs krav på att utsedda organ ska utföra kontroll av
överensstämmelse i förhållande till nationella regler.
– Bestämmelser om säkerhetsstyrningssystem och riskkontrollåtgärder
utökas.
– De flesta straffbestämmelser ersätts av sanktionsavgifter.

I propositionen lämnas också förslag om att bihang G till det Internationella järnvägsfördraget (COTIF), i likhet med nuvarande reglering i järnvägslagen, ska gälla som svensk lag samt att framtida för Sverige bindande ändringar som beslutas av revisionsutskottet i OTIF ska gälla från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget. Riksdagens beslut bör därför fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar ska träda i kraft den 1 juni 2022.
 
  © 2017 Jure AB