Prop. 2021/22:120 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
   
 
Titel:Prop. 2021/22:120 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
Utgivningsår:2022
Omfång:124 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122120
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:120
Ämnesord:Marknadsrätt , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det i mål om offentlig upphandling ska införas dels ett skyndsamhetskrav, dels så kallade preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Ett skyndsamhetskrav föreslås även i mål om att lämna ut kontrakt enligt upphandlingslagstiftningen. Vidare föreslås att tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett icke-direktivstyrt avtals giltighet ska kortas från sex månader till 30 dagar i det fall myndigheten har efterannonserat resultatet av upphandlingen. Även fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en upphandling ska ändras för att överensstämma med EU-rätten. Det ska även införas tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott respektive missförhållanden i övrigt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB