Prop. 2021/22:133 En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning
   
 
Titel:Prop. 2021/22:133 En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning
Utgivningsår:2022
Omfång:349 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:133
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Det finns i dag tre lagar som reglerar brott kopplade till terrorism. För att göra regleringen mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig föreslår regeringen en ny terroristbrottslag.

Den nya lagen ska ersätta de nuvarande lagarna och reglera straffansvar för terroristbrott, samröre med en terroristorganisation, finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet och resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet. Därutöver föreslås bland annat följande:

- Uppräkningen av vilka brottsliga gärningar som kan bedömas som terroristbrott tas bort. I stället ska alla svenska uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott kunna vara terroristbrott, förutsatt att de allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation och begås med terrorismsyfte.

- Ett av terrorismsyftena ändras till att vara att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en del av en befolkning, i stället för en befolkning eller en befolkningsgrupp. Därigenom kommer grupper som asylsökande, hbtqi-personer eller personer av ett visst kön med säkerhet att omfattas.

- Straffbestämmelserna i övrigt förenklas och kompletteras.

- Straffet skärps för de flesta av de brott som förs in i den föreslagna lagen.

- Svensk domstol ska kunna döma över samtliga brott i den föreslagna lagen oavsett vem som har begått brottet och var det har begåtts.

Alla fall av terroristbrott som inte är mindre grova ska vara undantagna från preskription.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB