Prop. 2021/22:127 Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen
   
 
Titel:Prop. 2021/22:127 Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen
Utgivningsår:2022
Omfång:106 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122127
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:127
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

För att före­bygga, förhindra, upp­täcka, utreda eller lag­föra brott och för att under­lätta sam­arbetet mellan natio­nella finans­under­rättelse­enheter behöver brotts­bekäm­pande myndig­heter få utökad åtkomst till finan­siell infor­mation och finan­siell analys. Regeringen före­slår därför en ny lag med bestäm­melser om sådant utbyte och lag­änd­ringar som inne­bär att brotts­bekäm­pande myndig­heter får utökad tillgång till upp­gifter genom konto- och värde­facks­systemet.

Förslagen genomför direk­tivet om finansiell information.

Den nya lagen och övriga lag­ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB