Prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd
   
 
Titel:Prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd
Utgivningsår:2022
Omfång:80 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:135
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att en ny lag införs som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen ska vara frivillig.

Det föreslås också att upphandlande myndigheter ges möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer, vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppfylla ändamålet med den tjänst som upphandlas. Vidare föreslås att en bestämmelse införs i lagen om valfrihetssystem som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att i samma utsträckning reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer.

Förslagen syftar till att öka möjligheterna för idéburna organisationer att tillhandahålla offentligt finansierade välfärdstjänster. Därmed kommer kommuner, regioner och statliga myndigheter i större utsträckning än tidigare att kunna dra nytta av de idéburna organisationernas kompetens, erfarenhet och andra resurser.

Den nya lagen och övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari
2023.
 
  © 2017 Jure AB