Prop. 2021/22:186 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
   
 
Titel:Prop. 2021/22:186 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
Utgivningsår:2022
Omfång:183 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122186
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:186
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

För att brott ska klaras upp är det avgö­rande att den som har uppgifter att lämna vågar berätta om sina iakt­tagelser och att tyst­nads­kulturen gentemot rätts­väsen­det bryts. Sam­hället måste reagera kraft­fullt mot brott som innebär att respek­ten för rätts­processen åsido­sätts och som påver­kar möjlig­heterna att upp­rätt­hålla straff­systemets effekti­vitet.

Regeringen lämnar därför lag­förslag om bland annat följande:

- Den som med­verkar i utred­ningen av någon annans brott ska kunna få ett lind­rigare straff sam­tidigt som straffet för olika former av falska ankla­gelser skärps.

- Sekre­tess ska gälla för kontakt­upp­gifter till enskilda i all­män domstol. Sekre­tess ska också gälla för uppgift om var den befinner sig som deltar i ett samman­träde inför rätten genom ljud­över­föring eller ljud och bild­överföring.

- Övergrepp i rätts­sak och grova fall av mened och skyddande av brotts­ling ska kunna leda till betydligt strängare straff.

Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB