Prop. 2021/22:153 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet
   
 
Titel:Prop. 2021/22:153 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet
Utgivningsår:2022
Omfång:472 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:153
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) när det gäller elnätsverksamhet. En stor del av ändringarna har sin bakgrund i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet).

Utöver genomförandet av direktivet finns förslag när det gäller bl.a. hur driften av en ledning eller ett ledningsnät ska vara organiserad, redovisning av nätverksamhet, anslutning till elnätet och Energimarknadsinspektionens prövning av tvister.

Bland det som är nytt kan följande nämnas.

- När intäktsramen bestäms för en nätverksamhet ska hänsyn tas till i vilken utsträckning flexibilitetstjänster används och förbättrar effektiviteten i verksamheten.

- Ett distributionsnätsföretag ska ta fram en plan för hur nätverksamheten ska utvecklas (nätutvecklingsplan).

- Elanvändare ska i vissa fall kunna ansluta mikroproduktionsanläggningar till elnätet utan att betala någon avgift till nätföretaget.

- Kravet på att en mikroproducent ska vara nettoanvändare av el för att undantas från nätavgiften för inmatning av el på elnätet ska utgå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB