Prop. 2021/22:183 Registrering av kontantkort
� förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter
   
 
Titel:Prop. 2021/22:183 Registrering av kontantkort � förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter
Utgivningsår:2022
Omfång:102 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122183
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:183
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , IT-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Det är mycket vanligt att oregist­rerade och ano­nyma kontantkort till mobil­telefoner används i samband med brottslig verk­samhet. Det gör att brotts­bekäm­pande myndig­heter går miste om viktig och ibland avgörande information.

I syfte att under­lätta för brotts­bekäm­pande myndig­heter och försvåra för krimi­nella föreslår regeringen en registre­rings­skyldig­het för vissa för­betalda tjänster som kan nås via till exempel kontant­kort. Den som till­handa­håller en för­betald tjänst ska regist­rera upp­gifter om abon­nenten och kon­trollera abon­nentens identitet innan tjänsten börjar användas. Om en för­betald tjänst används av någon annan än den regist­rerade abon­nenten ska tjänsten som huvud­regel avbrytas.

Dessutom föreslår regeringen ändrade regler om utläm­nande av uppgifter om elek­tronisk kommu­nikation till brotts­bekäm­pande myndig­heter. För­slagen inne­bär ett tydli­gare krav på format, ett utvidgat skynd­sam­hets­krav och en utvidgad reglering om ersätt­ning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB