Prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
   
 
Titel:Prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Utgivningsår:2022
Omfång:162 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122228
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:228
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor.

En regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats.

Att skattereduktionen är avståndsbaserad och färdmedelsneutral innebär att skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan däremellan samt att skattelättnaden blir oberoende av vilket färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan. Den regionala differentiering av skattereduktionen som föreslås innebär härutöver att villkoren för att kunna få en skattelättnad knyts till var i landet den skattskyldige bor och arbetar. Det föreslagna systemet förväntas
omfatta fler personer än nuvarande regelverk och leda till minskade
utsläpp från arbetsresor.

Propositionens förslag är att skattereduktion ska göras med 50 öre per
kilometer för arbetsresor till den del resan överstiger en nedre avståndsgräns men inte en övre avståndsgräns. Den nedre avståndsgränsen föreslås vara högre för dem som bor och arbetar i vissa storstadskommuner i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, medan den övre avståndsgränsen föreslås vara densamma i hela landet. Förslaget utgör en modell för ett nytt skatterättsligt regelverk för arbetsresor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB