Prop. 2021/22:187 Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
   
 
Titel:Prop. 2021/22:187 Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Utgivningsår:2022
Omfång:108 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122187
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:187
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt , Marknadsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås de författningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

Direktivet innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som
tilldelas efter upphandling av fordon och vissa tjänster, bl.a. kollektivtrafik,
uppfyller krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, s.k.
minimimål. Minimimålen avser referensperioder och skiljer sig åt mellan
medlemsstaterna. Målen är också uppdelade mellan olika slag av fordon.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.
 
  © 2017 Jure AB