Prop. 2021/22:224 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
   
 
Titel:Prop. 2021/22:224 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
Utgivningsår:2022
Omfång:185 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122224
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:224
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Det bör vara möjligt att i fler fall än i dag utvisa utlän­ningar som begår brott. Regeringen föreslår därför ändringar i utlän­nings­lagen och brotts­balken som syftar till att skärpa reglerna om utvis­ning på grund av brott.

Ändringarna innebär bland annat att:

- utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straff­värden än i dag,

- det ställs högre krav på utlän­ningens etablering i det svenska sam­hället för att han eller hon inte ska bli utvisad,

- kravet på synner­liga skäl för utvis­ning när utlän­ningen vistats länge i Sverige tas bort,

- förbudet mot att i vissa fall utvisa den som kom till Sverige som ung tas bort och ersätts med kvalifi­cerade krav för utvisning,

- domstolen inte längre ska beakta det men som utlän­ningen förorsakas genom utvis­ningen vid straff­mätningen och val av påföljd, och

- återrese­förbuden blir längre och börjar löpa vid dagen för utresa.

Därutöver föreslås i proposi­tionen bland annat:

- ökade möjlig­heter att neka uppe­hålls­tillstånd för en utlänning som begått brott, och

- ett stärkt skydd mot åter­kallelse av uppe­hålls­tillstånd för den som utsatts för våld eller allvarliga kränk­ningar i en nära relation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB