Prop. 2021/22:251 Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism
   
 
Titel:Prop. 2021/22:251 Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Utgivningsår:2022
Omfång:181 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122251
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:251
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I dag samarbetar finanspolisen och de fem största bankerna i Sverige för att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt. En viktig del i kampen mot penningtvätt – och i förlängningen organiserad brottslighet såsom gängbrottslighet – är att brottsbekämpande myndigheter och banker kan utbyta information med varandra i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt, dvs. underrättelseverksamhet.

I samarbetet mellan finanspolisen och bankerna försvåras ett ändamålsenligt informationsutbyte av regler om sekretess och annan tystnadsplikt. Förutsättningarna för att utöva tillsyn över verksamhetsutövare som inte sköter sig behöver också förbättras.

I propositionen föreslås därför i huvudsak följande:

•Brottsbekämpande myndigheter, Finansinspektionen och banker å ena sidan eller brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter å andra sidan ska få samverka i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt. I samverkan ska en deltagare vara skyldig att lämna uppgifter till en annan deltagare trots sekretess eller tystnadsplikt.

•Clearingorganisationer som bedriver clearing eller avveckling av betalningar och företag som tillhandahåller finansiell infrastruktur som avser omedelbara betalningar ska vara skyldiga att lämna uppgifter till finanspolisen eller Säkerhetspolisen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB