Regeringens skrivelse 2022/23:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2022
Omfång:6 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223070
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:70
Ämnesord:Övrigt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogör regeringen för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2021. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

I en demokratisk rättsstat krävs ett väl fungerande integritetsskydd. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet är noga reglerad i lagar och förordningar, bland annat i syfte att värna enskildas personliga integritet. Kontrollmyndigheten Siun har i uppgift att kontrollera att Försvarets radioanstalt följer de aktuella författningarna.

Signalspaningsverksamheten är en nödvändig och integrerad del av Sveriges försvar och skydd mot terrorism.

En konstruktiv dialog om förbättringsåtgärder förs löpande mellan Siun och Försvarets radioanstalt. Att Siun lämnar synpunkter som säkerställer att signalspaningslagen följs, och samtidigt utvecklar och förstärker integritetsskyddet vid signalspaningsverksamheten, ser regeringen som en styrka. Regeringen bedömer att Siuns inspektionsförberedelser med Försvarets radioanstalt har fungerat väl under 2021 och att Siun har fått tillgång till den information som behövts för att lösa uppdraget.

På grund av pandemin kunde två planerade granskningar inte genomföras under 2021.
 
  © 2017 Jure AB